Dr Shelley Gandhi

Strategic Advisor, Pharmacovigilance & Drug Safety

NDA